Programul de masterat

Programul de studii de masterat Relații, instituții și organizații internaționale funcționează în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în baza în baza Hotărârii Senatului Universităţii “Al. I. Cuza” nr. 170 din data de 28/02/2005. Programul de masterat a fost acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) şi funcționează conform Hotărârii de Guvern nr. 117/16.03.2017 (Anexa III.1) privitoare la domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi şcolarizați în anul universitar 2017-2018 şi conform regulamentelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” și ale Facultății în cadrul căreia activează. Absolvirea studiilor de masterat permite accesul la nivelul 7 din Cadrul Național al Calificărilor (mai precis, ISCED 2011, master sau nivel echivalent).

Masteratul de Relații, instituții și organizații internaționale a fost conceput ca un masterat profesional, cu durata de doi ani (patru semestre), destinat absolvenţilor de licență (3 ani). Structura planului de învăţământ este de 4 (patru) semestre a câte 14 săptămâni, cu 14 ore pe săptămână. Numărul de credite obţinut de către cursanţi este de 120. Acestora li se adaugă 30 de credite din modulul de  pregătire pedagogică II, organizat, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Planul de învăţământ este corelat cu cel al specializărilor din acelaşi domeniu sau din domenii înrudite din cadrul studiilor universitare de licenţă.

Necesitatea înființării unui asemenea program s-a făcut resimțită la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi atât ca urmare a importanței relațiilor internaționale în istoria mai îndepărtată sau recentă a României, cât și din existența unei solide tradiții academice în centrul universitar ieșean care s-a consacrat în orizontul istoriei relațiilor internaționale ale României pentru epocile modernă și contemporană. Programul de studii de masterat Relații, instituții și organizații internaționale este corelat cu direcțiile de cercetare ale Facultății, reflectate cu predilecție în activitatea Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale (validat în Cadrul Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie și autorizat prin hotărârea Senatului Universității nr. 170 din data de 28/02/2005.

Obiective strategice  

Obiectivul strategic principal al programului de masterat Relații, instituții și organizații internaționale  este formarea şi specializarea unor absolvenți care să facă față provocărilor pieței muncii în raport cu domeniul în care se încadrează. Astfel, competențele dobândite permit absolvenților să aibă în vedere perspective de carieră în învățământ, organizații şi companii internaționale, instituții culturale, edituri, administrația publică, diplomație. Un număr important de absolvenți ai masteratului de Relații, instituții și organizații internaționale  au susținut teze de doctorat sau sunt doctoranzi în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie.

Obiective generale

a) consolidarea și afirmarea și continuitatea în cadrul Facultății de Istorie a a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a programului de masterat Relații, instituții și organizații internaționale, tip de specializare de mare actualitate și cu rădăcini în tradiția istoriografică ieșeană și românească;
b) studiul izvoarelor istoriei relațiilor internaționale și a temelor relevante în cadrul acestei specializări;
c) relevarea dimensiunii internaționale și a contactelor între state în studiul istoriei societăților europene;
d) abordarea interdisciplinară și comparativă a istoriei mai vechi și mai noi a relațiilor internaționale prin concepte noi, aflate în strânsă legătură cu programul de licență și cu alte discipline din universitate (drept, economie, politologie, etc.);
e) familiarizarea masteranzilor cu școlile de gândire în domeniul istoriei relațiilor internaționale, cu principalii autori care au deschis calea unor interpretări longevive în orizontul domeniului masteratului, atât în aria tematică a istoriei moderne, cât și în aria istoriei contemporane;
f) formarea masteranzilor în spiritul deschiderii către diversitate interpretativă și culturală; în esența sa, masteratul țintește spre dinamica relațiilor dintre spațiul românesc și cel european, fiind astfel, o punte între culturi, regiuni și popoare, în context european și global;
g) eficientizarea strategiilor de abordare a studiului în aria tematică a masteratului cu scopul pregătirii masteranzilor pentru studiile doctorale (inclusiv prin abordarea critică, la nivelul de studiu).

Obiective specifice

a) cunoașterea principalelor metodologii și a a cadrului teoretic aferent studiului izvoarelor istoriei relațiilor internaționale ;
b) înțelegerea evoluției relațiilor internaționale în Europa, de la sfârșitul epocii medievale la lumea contemporeană;
c) analiza evoluției particulare a Europei răsăritene în contextul expansiunii imperiilor habsburgic și rus către linia Dunării; scăderea importanței Imperiului otoman și a Poloniei în geopolitica Europei de Sud-Est;
d) analiza rolului relațiilor matrimoniale și dinastice în istoria relațiilor internaționale în spațiul europoean și românesc;
e) înțelegerea perspectivei sistemice a relațiilor internaționale și studiul ordinii europene din secolul al XVIII-lea până la izbucnirea Primului Război Mondial;
f) familiarizarea studenților cu rolul mass-mediei în istoria relațiilor internaționale;
g) studiul interacțiunilor dintre imaginarul politic al națiunilor și evoluția relațiilor internaționale;
h) analiza interferențelor dintre istorie și științele politice;
i) sensibilizarea masteranzilor cu privire la aspectele interdiscipinare ale relațiilor internaționale, prin raportarea la dimensiunile juridică și economică a obiectului programului de studiu;
j) aprofundarea dimeniunii normative a practicilor diplomatice;
k) studiul rolului statelor în evoluția relațiilor internaționale în epocile modernă și contemporană;
l) studiul aprofundat al istoriei României din perspectiva istoriei relațiilor internaționale, cu un accent special pe tema crizelor internaționale;
m) întelegerea istoriei și a rolului organizațiilor internaționale în istoria modernă și contemporană a Europei și a României (Societatea Națiunilor, Organizația Națiunilor Unite, UNESCO, OIF etc.);
n) aprofudarea raportului dintre cultură și relații internaționale;
o) studiul conceptului de securitate colectivă și analiza studiilor de caz relevante;
p) aprofodarea problematicii minorităților atat din perspectivă europeană, cât și din perspectivă românească;
q) studiul interferențelor dintre istoria românească, cea regională și cea europeană, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere politic.